Startsiden Søknadsskjema Retningslinjer Linker Kontakt oss
 
Historien til Stange og Romedal Brannkasse

Stiftelsen er et resultat av det som tidligere var den lokale brannkassen ”Stange og Romedal brannkasse”. Denne brannkassen ble stiftet så tidlig som i 1848.

Brannkasser over hele landet gikk samen i 1922 og stiftet fellesorganet Samtrygd, som i dag er Gjensidige Forsikring. Etter hvert vokste Gjensidige i styrke og mange brannkasser følte at felleseorganet fikk uønsket sterk kontroll over stifterne/eierne, i det det ble bygd opp en betydelig kompetanse og kapital sentralt. Gjensidige hadde som strategi å få brannkassene innfusjonert i Gjensidige sentralt, og som en konsekvens av dette ville den kapitalen som brannkassene hadde bygd opp gjennom generasjoner bli tappet fra distriktene. Dette ga grobunn for misnøye gjennom hele 1980-tallet og ut i 90-tallet.

For å ivareta fellseintresser overfor Gjensidige stiftet 22 brannkasser Gjensidige Forsikringsenheters Forening (GFF). Denne foreningen ble ikke vel tatt i mot av fellesorganet Gjensidige, som gav uttrykk for at stiftelsen av foreningen var en illojal handling. Foreningen fikk ikke forhandlingsrett og medlemmene ble truet med eksklusjon.

Eksklusjonstrusselen opplevdes som reell og i alt 8 brannkasser valgte å forberede en eventuell oppsigelse eller eksklusjon med å stifte et nytt selskap, Lokal Forsikring Gjensidig Skadeforsikringsselskap (LF), som raskt kunne være operativt som nytt fellesorgan dersom trusselen ble realisert. Stifterne var Stange- og Romedal, Solør, Valdres, Horten, Marker, Indre Sunnmøre, Nore-Uvdal og Trøgstad.

I slutten av juni 1992 ble brannkassene sagt opp. Fire av stifterne av Lokal Forsikring turte ikke gå videre og valgte å trekke seg ut av selskapet. De fire gjenværende, Stange- og Romedal, Solør, Trøgstad og Nore-Uvdal hadde det nye fellesorganet LF operativt fra 01.01 1993.

Hensikten med opprettelsen av LF kan oppsummeres slik:
•  hindre å gi etter for fusjonspresset
•  sikre et lokalt forsikringsalternativ
•  beholde kapitalen der den var skapt
•  beholde lokalt en større del av premieinntektene

LF ble fra starten av lokalisert til Sandvika i Bærum. Dette hadde sin årsak i at ledelsen ble rekruttert fra Oslo området, og det ble ansett som unødvendig at det nye fellesorganet hadde lokal tilhørighet til en brannkasse. Dette viste seg å være en feilvurdering, i det LF slet med dårlig kommunikasjon til brannkassene og i tillegg viste det seg at ledelsen ikke hadde den nødvendige kompetanse til å betjene brannkassene på en tilfredsstillende måte. Selskapet ble derfor vedtatt flyttet til Stange, og adm. dir. og andre sentrale personer sluttet.

Den vesentlige delen av forsikringstagerne fulgte brannkassene og nye kontrakter ble tegnet. Men LF- gruppen møtte mange utfordringer. Konkurransen ble hard, særlig fra Gjensidige som konkurrerte sterkt gjennom premienivået i LF-gruppens distrikter. Brannkassene måtte etablere LF med ny egenkaptal på kr. 30 mill. Egenkapital og avsetninger tilført Gjensidige fra brannkassene fikk kassene ikke tilbake, heller ikke etter to runder i rettsapparatet. Finansmyndighetene kom med nye krav til oppbygging av avsetninger og reserver nettopp i den perioden da LF-gruppen var istartfasen. Alt dette ble for tungt å møte med den egenkapitalen som var i LF.

På denne bakgrunn gjorde LF´s styre en henvendelse til Sparebanken Hedmark med sikte på å finne en lokal løsning som kunne styrke egenkapitalen og finne nye salgskanaler gjennom bankens avdelingskontorer. Resultatet av forhandlingene ble følgende:

  1. Stange- og Romedal, Solør og LF ble fusjonert til ett selskap.
  2. Trøgstad og Nore-Uvdal ble knyttet til det fusjonerte LF med Hovedavtale.
  3. LF-gruppen inngikk et samarbeid med Sparebanken Hedmark med felles opplegg for banktjenester og forsikring.
  4. LF ble omdannet til aksjeselskap og solgt til Sparebanken Hedmark.
  5. Stiftelsene Stange- og Romedal Brannkasse og Stiftelsen Solør Brannkasse ble opprettet.

Ved gjennomføring av ovenstående 5 punkter fikk de to stiftelsene nevnt i punkt 5 oppgjør for aksjene, fordelt med kr. 45 mill på Stange- og Romedal og kr. 8 mill på Solør, og således forble egenkapitalen i distriktene.

Senere solgte Sparebanken Hedmark LF til Gjensidige. Terra-Gruppen som er fellesorgan for 85 sparebanker etablerte på Hamar et nytt skadeforsikringsselskap basert på nøkkelpersoner fra LF. Dette selskapet nærmer seg kr.1 milliard i årlige premieinntekter, mot ca kr. 70 millioner da LF ble solgt.